گفت وگو با کارآفرینان

احد عظیم زاده 

بابک بختیاری حسین ثابت موفق ترین چهره هتلداری در ایران

علی نوریانی 

فاطمه دانشور کار آفرین موفق

محسن اصفهانیان 

مصاحبه با موسس شرکت کاله 

تعداد بازدید:۲۸۵