بیمه مرکز رشد

تعداد بازدید:۱۱۱۹

بیمه رشد

بیمه رشد خدمتی است نوین که مرکز رشد دانشگاه تفرش به شرکتهای صنعتی کوچک و بزرگ ارائه می دهد. بر مبنای این خدمت یک قرارداد توافقی بین مرکز رشد دانشگاه تفرش و شرکت مربوطه تنظیم می شود و مقرر می گردد که آن شرکت ماهیانه و یا سالیانه مبلغی را بعنوان حق بیمه در اختیار مرکز رشد قرار دهد و در ازای آن، مرکز رشد متعهد می شود که در رفع مشکلات احتمالی شرکت و یا آ موزشهای لازم گروه مهندسی شرکت، ارائه خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی  به شرکت همکاری لازم را انجام دهد. مبالغ پرداختی ماهیانه از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال بنا به توافق صورت گرفته متغیر است.خدمات ارائه شده در ازای بیمه رشد از طرف مرکز رشد به شرکت مربوطه به شرح زیر خواهد بود:

ارائه خدمات آموزشی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه و کارشناسان مجرب

برگزاری سمینار و کارگاههای آموزشی

ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

انجام پروژه های تعریف شده توسط شرکت بر مبنای مشکل و یا نقص موجود با بهرهگیری از توان علمی و تجارب اعضای هیئت علمی در رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، فیزیک، ریاضی و ....