سازمان یاد گیرنده

اداره اثر بخش سازما های دانایی محور 

تقدم با کدامیک سازمان یاد گیرنده یا مدیریت دانش 

تلفیق مدیریت دانایی و یاد گیری سازمانی 

سازماندهی گروهی و مشارکتی 

سازمانهای یاد گیرنده ضرورت عصر دانایی 

کسب مزیت رقابتی با خلق سازمان یاد گیرنده 

مدیریت دانش در ارتباط با مشتری 

مدیریت شایستگی 

مدیریت منابع انسانی در سازمانهای یاد گیرنده 

 

تعداد بازدید:۳۱۶