سازمان یاد گیرنده

تعداد بازدید:۱۸۰۰

اداره اثر بخش سازما های دانایی محور 

تقدم با کدامیک سازمان یاد گیرنده یا مدیریت دانش 

تلفیق مدیریت دانایی و یاد گیری سازمانی 

سازماندهی گروهی و مشارکتی 

سازمانهای یاد گیرنده ضرورت عصر دانایی 

کسب مزیت رقابتی با خلق سازمان یاد گیرنده 

مدیریت دانش در ارتباط با مشتری 

مدیریت شایستگی 

مدیریت منابع انسانی در سازمانهای یاد گیرنده