کسب و کار خانگی

تعداد بازدید:۱۰۹۴

بازگشت به عصر کسب و کار های خانوادگی 

شبکه های فروش خانگی درباره بازاریابی شبکه ایی

کسب و کار خانگی عامل پویایی نظام اشتغال 

کسب و کار خانگی راهی به سوی خود اشتغالی 

مقدمه ایی بر تئوری های کسب و کار های خانوادگی 

نگاهی حقوقی بر خانه داری یا اشتغال خانگی