مدیر مرکز رشد و واحد های فناور

تعداد بازدید:۱۴۷۸

 

مدیر مرکز رشد واحد های فناور : دکتر ابراهیم شریفی

آدرس ایمیل: sharifi@tafreshu.ac.ir