مدیر مرکز رشد و واحد های فناور

تعداد بازدید:۳۰۵۳

دکتر الهام رجبی: مدیر مرکز رشد و واحدهای فناور

دکتری مهندسی عمران

Email: rajabi@tafreshu.ac.ir

Homepage: faculty.tafreshu.ac.ir/rajabi/fa

Tel: 086 - 36228529