شورای مرکز رشد

تعداد بازدید:۱۱۸۲

شورای مرکز رشد

شورای مرکز رشد یکی از ارکان اساسی این مرکز است و با هدف سیاست گزاری، تدوین اساس نامه ها و آیین نامه ها، و تصمیم گیری در مورد جذب و پذیرش واحدها تشکیل شده است. به منظور برقراری ارتباط مناسب با متولیان منطقه ای کارآفرینی و صنعت ترکیب اعضای این شورا اغلب از بین مسئولین محلی انتخاب شده است. اعضای این شورا به شرح زیر می باشد:

آقای دکتر علی کاظمی : مدیر مرکز رشد و رئیس شورا

آقای دکتر سهیل واشقانی : مدیر پژوهشی و نماینده دانشگاه در شورای مرکز رشد 

آقای دکتر رفیعی : رئیس پارک علم وفناوری استان مرکزی

آقای سعید مویدی: معاون فرمانداری شهرستان تفرش

آقای احمد محبعلی :رئیس اداره تعاون شهرستان تفرش

آقای محمد علی قهرمانی: رئیس اداره صنعت معدن وتجارت شهرستان تفرش

آقای مهندس محمود احمدی

آقای احمد محمودیان : رئیس صندوق کار آفرینی امید شهرستان تفرش

آقای ذبیح اله جلالوند : نماینده حوزه مقاومت بسیج شهرستان تفرش