معرفی پرسنل

تعداد بازدید:۲۷۵۱

کارشناس مرکز رشد: جناب آقای میثم حیدری  

شرح وظایف: دریافت و بررسی مقدماتی پرسشنامه ها، ارائه مشاوره به متقاضیان ورود به مرکز، پیگیری مراحل داوری و ارزیابی واحدها، تنظیم قراردادها، تنظیم معرفی نامه ها، مدیریت سایت مرکز رشد

شماره تماس : 36228529 - 086

                    36241430 -086 

آدرس ایمیل مرکز رشد: roshd@tafreshu.ac.ir