معرفی پرسنل

تعداد بازدید:۱۳۵۸

 خانم الهام فتحی : کارشناس مرکز رشد

شرح وظایف: دریافت و بررسی مقدماتی پرسشنامه ها، ارائه مشاوره به متقاضیان ورود به مرکز، پیگیری مراحل داوری و ارزیابی واحدها، تنظیم قراردادها، تنظیم معرفی نامه ها، مدیریت سایت مرکز رشد،

 

شماره تماس :08636241586

آدرس ایمیل مرکز رشد: roshd@tafreshu.ac.ir